Företag

Österland 7


Hästunderstödd terapi

Friskvård

Både vargar och hästar lever i sociala grupper i naturen. Den forskning man har gjort där man kommit fram till att vargar styr sin flock genom aggressivitet och dominans bygger på vargar i fångenskap. Där uppvisar de helt andra beteenden än vargar i naturen. De blir ihopträngda på för dem små områden med individer de kanske inte skulle valt att leva med om de kunde välja. Även när det gäller hästflockar och föreställningen om hierarki och dominans där stämmer den inte alltid med verkligheten. En häst- eller vargflock kan jämföras med en familj, det pågår ett komplext socialt samspel med fokus på både gruppens och individens bästa. Varje medlem har sin roll och kan ta initiativ eller ledning vid olika tillfällen. I naturen har man inte råd med onödiga utspel och varje individs kompetens och insats behövs. 


En kedja är inte starkare än dess svagaste länkar. Ett företags framgång är beroende av personalen och dess prestationer. I många organisationer räknar man effektivitet huvudsakligen utifrån hur mycket tid de anställda arbetar. Människor har en inneboende drift att göra sitt bästa, utvecklas och bidra till det sammanhang man befinner sig i. Det ligger i vår natur att hjälpa till men även att känna sig behövd och viktig. Ett företag med medarbetare som mår bra, är i balans och trivs bidrar till produktivitet. I sin tur leder det till att de stannar kvar i företaget. Stress och personalbyten är kostsamma, de leder till kompetensförluster och därmed produktionsminskning. Med andra ord, det är både trivsamt och lönsamt när personalen mår bra.


Som ledare/chef har man en central roll i företaget. Idag är det en komplex roll där man ska hantera en rad olika saker som produktion, ekonomi, lokaler, arbetsmiljö, personal och inte minst resultat. Många chefer idag är stressade och kämpar för att leva upp till kraven som kommer från flera håll. Det går ofta ut över familj och privatliv, som istället för att bli en källa till återhämtning, glädje och energi, blir ytterligare en stress med dåligt samvete.


Socialt och kognitivt är det mer som förenar oss med djuren än skiljer oss åt. En grupp människor eller djur har olika namn; flock, hjord, familj, gäng, personal, klass mm och den sociala strukturen är  stort sett densamma för alla. Eftersom djuren inte har vårt verbala språk är de inte upptagna av dåtid och framtid utan lever i stort sett hela tiden i nuet. En stor del av psykisk ohälsa kan förklaras av att man ältar dåtid och oroar sig för framtid. EASEL® är en metod som är utvecklad för att man genom övningar med hästar, mindfulness, föreläsningar, samtal och reflektioner kan lära oss av hästarnas sociala och emotionella färdigheter. På så sätt plockar vi fram och "vässar" vår egen, ofta glömda och dolda, kompetens på det området.


EASEL®:s mål är:

- att känna och förstå sig själv

- att hantera sig själv

- att kunna förstå andra

- sunda hälsosamma relationer

- att ta ansvarsfulla beslut


På Österland 7 finns en unik möjlighet för dig och ditt företag att genom upplevelsebaserat lärande ta fram och utveckla sociala emotionella förmågor hos både ledare och anställda.


Läs mer om EASEL® under "Bakgrund"Det är 2020.......


...och man använder sig fortfarande av begrepp som "ledarhingsten" och "alfahannen" när man tar exempel från naturen för att hänvisa till ledarskap.

Österland 7 erbjuder följande för företag:


Stöd för dig som är ledare/chef

Som ledare i ett företag eller organisation har man idag ansvar över en rad olika områden där man ska ha kunskaper. Särskilt för ledare, som ska möta kunder och personal i olika situationer, är det viktigt att ha medvetenhet om sig själv och att kunna kommunicera med andra. Genom att bli bättre på sociala emotionella färdigheter, dvs självkännedom och social kompetens, ökar man förutsättningarna för att få en bra kontakt och ett bra samspel med andra. Det ökar även möjligheterna för kvalitet i kundkontakter och för att få personalen att trivas. Känner man sig trygg med sig själv socialt minskar den egna stressen. En trygg ledare som ser och kan kommunicera med sin personal inger förtroende i gruppen. Detta är ett tillfälle för dig som ledare att genom socialt emotionellt lärande med hjälp av hästar i grupp eller enskilt få stöd i din ledarroll.


Personlig utveckling för anställda

Även för medarbetarna finns möjligheten att lära känna sig själv bättre och förbättra sin sociala förmåga. När man har med människor att göra i sitt jobb, t ex som försäljare, arbete med vård av människor eller annat där man möter folk har man nytta av att ha god medvetenhet om sig själv och andra. Det kan vara en grupp som behöver fungera bättre tillsammans, man kanske jobbar med människor och vill höja sin förmåga och medvetande samtidigt som det i sig "vaccinerar" mot stress. Det går bra att komma enskilt eller i grupp.


Stress

Stress är idag en folksjukdom och ett företags värsta fiende. Förutom ett stort onödigt lidande för den drabbade drar stress ner varje anställds kapacitet och blir på sikt kostsam i form av sjukskrivningar. Det går att förebygga stress. Det behövs oftast förändringar i arbetsmiljön men som komplement kan man också ge de anställda kunskap och verktyg för att upptäcka och hantera den egna stressen. Österland 7 erbjuder stresshanteringsgrupper som ett förebyggande inslag på företaget. För att få maximal effekt av insatsen erbjuds samarbete där företagsledningen involveras. Grupp men även enskilt.


Rehabilitering

Arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för anställda som är sjukskrivna. Återgång till arbete kan vara en lång och svår process beroende på situation. Även om det idag inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd (studier pågår) så vittnar många om att interventioner med hästar och andra djur har snabbare effekt än  de utan. Hästar som behandlingsform är också väldigt motiverande. Många människor som man annars inte når kan motiveras av hästarna. Hästar dömer inte,  de är vänliga och inkluderande. Som ett led i rehabiliteringen kan enskilda eller grupper med hästarnas hjälp komma en bit på vägen tillbaka till arbete. Arbetsgivaren är med i planeringen.


Ge dina medarbetare något extra

Det är de värda. En av de viktiga erfarenheter jag har gjort under över 30 år i arbete med människor är att man inte ska vänta med att visa uppskattning eller uppmärksamhet till andra tills de frågar efter det. Som chef är det speciellt viktigt att se sina medarbetare och visa att de är betyder mycket. En personaldag på Österland 7 innehåller övningar med hästar, vacker natur, mindfulness, samtal, reflektioner, miniföreläsningar. Förutom det gott fika. Lunch kan ordnas genom catering. Dagen ska ge ny energi, erfarenheter och kunskap som man kan ta med sig till vardagen.


Kontakta mig för frågor, planering och offert.

Exempel på grupp för företag. Klicka för att läsa.

Österland 7

Anna Lithner

Socionom, EASEL-facilitator, mindfulnessinstruktör

KONTAKT


Anna Lithner

Österland 7

922 67 Tavelsjö


osterland7(at)annalithner.se


070-351 77 92

KONTAKTA MIG FÖR BOKNING


Kontakta mig så lägger vi upp en planering utifrån ert/ditt specifika behov.

Copyright @ All Rights Reserved